115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Hold orden på utnyttelsesgraden

Det kan ha mye å si for hva du får lov til å bygge på tomten

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

25. april 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

25. april 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220425082129178.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220425082129178.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Selv om du eier din egen tomt, er du helt sikkert klar over at det ikke er fritt frem når det gjelder hva du kan bygge på den. I plan- og bygningsloven, samt reguleringsplaner og lokale forskrifter finnes det rekke regler som legger begrensninger på hva du kan gjøre. Det kan blant annet dreie seg om tillatt høyde, avstand til naboer, forhold knyttet til nærliggende veier mv.

På de fleste tomter er det dessuten satt begrensninger på hvor stort areal som kan bebygges. Dette kalles for utnyttelsesgrad eller grad av utnytting, og i mange tilfeller er det ikke lov til å bebygge mer enn 20 – 30 prosent av den totale størrelsen på tomta. Har du en tomt på 1000 kvadratmeter kan du altså bruke 200 – 300 kvadratmeter av den til bebyggelse. I regelverket kalles arealet som brukes til bebyggelse for bebygd areal (BYA).

Fotavtrykket er hovedregelen, men det er flere unntak

I utgangspunktet er BYA fotavtrykket til bygningene på tomten og målene tas på utsiden av ytterveggene, enten det dreier seg om hus, garasje anneks eller annet. Så langt er dette forståelig, men det finnes noen faktorer som kompliserer bildet litt.

For det første er det kun bygningsdeler som ligger mer enn 50 cm over gjennomsnittsnivået til ferdig planert terreng rundt bygges som skal tas med. Har du en terrasse som er lavere enn dette, skal den med andre ord ikke regnes med i BYA. Bygger du tak over terrassen vil den uansett bli regnet med i bebygd areal. Det samme gjelder for overbygde arealer som carport, overbygde gårdsrom, inngangspartier mv.

Med terrasser som er bygget i flere nivåer, der enkelte er over og andre under 50 cm, skal kun de delene som er over 50 cm regnes med. Dette gjelder også for trapper, ramper og liknende, og kan eksempelvis bety at kun det øverste trinnet i en trapp skal regnes med.

Utkragede bygningsdeler – høyde og bæresystem er vesentlig

Ser vi på utkragede bygningsdeler, slik som balkonger, er høyde og bæresystem avgjørende. Følgende gjelder:

  • Er bygningsdelen plassert lavere enn 5 meter over terreng skal den regnes med
  • Er bygningsdelen plassert høyere enn 5 meter over terreng skal den ikke regnes med
  • Er bygningsdelen understøttet med søyler eller liknende skal den regnes med uansett høyde over terreng

Samtidig er det slik at utstikk eller utkragede bygningsdeler som stikker mindre enn 1 meter ut fra fasaden, ikke skal regnes med. Dette vil typisk gjelde takutstikk, men kan også være en liten balkong.

PS! Husk at parkeringsarealer også er en del av BYA, uansett hvordan parkeringsbehovet dekkes. Antall parkeringsplasser og parkeringsløsninger skal være i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanbestemmelser.

2712
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også